HomeRegulamin

Regulamin

REGULAMIN ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

1. Materiały archiwalne, przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Opolu, za wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane dla osób i instytucji pracujących naukowo w pracowni Archiwum.
2. Zezwolenia na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego.
3. W prośbie kierowanej do dyrekcji Archiwum należy podać:

- materiały archiwalne, z jakich badacz pragnie korzystać,
- temat zamierzonej pracy i jej charakter (dyplomowa, magisterska, doktorska, artykuł do druku itp.),
- zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu,
- zobowiązanie o dostarczeniu l egz. ogłoszonej drukiem pracy.

4. Materiałów udostępnianych jednemu badaczowi zasadniczo nie udziela się innym pracownikom.
5. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga uzyskania zezwolenia Biskupa Ordynariusza.
6. Korzystającym nie wolno zmieniać porządku ułożenia materiałów archiwalnych, dokonywać w tekście zmian, czynić notatek i znaków oraz brudzić akt.
7. Po ukończeniu kwerendy badacz obowiązany jest osobiście zdać wypożyczone akta i książki kierownikowi archiwum i poinformować, w jakiej mierze skorzystał z dostarczonych źródeł.
8. W razie stwierdzenia uchybień przeciwko przepisom Regulaminu, korzystającemu może być cofnięte pozwolenie na korzystanie z archiwaliów i książek.
9. Archiwum Diecezjalne w Opolu nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.

Opole, 23 grudnia 1988 r.
A. Nossol, biskup opolski