Strona domowa > Statut

Statut

STATUT ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

Zasady ogólne

1. Diecezja Opolska posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Diecezjalne w Opolu.
2. Archiwum Diecezjalne w Opolu jest samoistną instytucją diecezjalną i rządzi się niniejszym Statutem oraz załączonym do niego Regulaminem.
3. W sprawach finansowych i budżetowych Archiwum Diecezjalne uwzględniane jest przez Referat Finansowy Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Cel i zadania
4. Archiwum Diecezjalne w Opolu spełnia następujące zadania:

 • przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta;
 • porządkuje i brakuje akta, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo;
 • udostępnia materiały archiwalne organom władzy diecezjalnej oraz osobom i instytucjom kościelnym, naukowym i innym w granicach przewidzianych przez regulamin Archiwum;
 • wykonuje - w miarę możliwości - na prośbę zainteresowanych, drobne prace i wypisy z akt;
 • sprawuje nadzór nad składnicami akt w Kurii Diecezjalnej i Sądu Duchownego oraz nad archiwaliami parafialnymi i dekanalnymi w Diecezji;
 • poszerza zasoby nabytkami z terenu Diecezji;
 • prowadzi własne prace naukowe.

5. Archiwum Diecezjalne posiada - oprócz magazynów, zawierających właściwe zbiory - pracownię naukową wraz z księgozbiorem podręcznym. Zasób archiwalny
W skład zbioru Archiwum Diecezjalnego w Opolu wchodzą:

 • archiwalia wytworzone przez instytucje i urzędy kościelne na terenie Diecezji Opolskiej od 1945 r., czyli od utworzenia samodzielnej jednostki Administracji Apostolskiej, przekształconej w Diecezję Opolską w 1972 r.;
 • archiwalia dotyczące obecnego terenu Diecezji Opolskiej, gł. akta wizytacyjne, instytucji kościelnych w postaci kapituł kolegiackich, szkół oraz lokalne parafii (ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu);
 • archiwa dekanalne i parafialne;
 • archiwalia zakonów (zgromadzeń) i klasztorów z terenu Diecezji;
 • zbiory kartograficzne i fotograficzne odnoszące się do terenu Diecezji Opolskiej;

7. Archiwum Diecezjalne powiększa swe zasoby przez napływ archiwaliów nowszych ze składnic Kurii Diecezjalnej po 10-15 latach od ich zamknięcia oraz z parafii i dekanatów, szczególnie sprzed 1945 r., także w depozyt. Organizacja Archiwum
8. Archiwum Diecezjalne w Opolu podlega bezpośrednio Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Opolskiej, który dla zarządzania tą instytucją ustanawia dyrektora.
9. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego sprawuje bezpośredni zarząd wewnętrzny i zewnętrzny instytucją, a więc:

 • reprezentuje Archiwum na zewnątrz;
 • odpowiada za całość i należyty stan zbiorów;
 • wypełnia zadania wymienione w p. 6 i 7 niniejszego Statutu;
 • kieruje pracownią naukową i zarządza księgozbiorem podręcznym;
 • prowadzi kancelarię własną Archiwum;
 • nie może - bez pozwolenia Ordynariusza - alienować żadnego dokumentu i rękopisu;
 • statutowo raz w roku, także na każde wezwanie składa Ordynariuszowi sprawozdanie pisemne z działalności Archiwum.

10. Do pomocy w pracy w Archiwum dyrektor ma delegowanego i zatwierdzonego przez Biskupa Ordynariusza pracownika.
11. Archiwum używa podłużnej pieczęci: Archiwum Diecezjalne w Opolu.

Opole, 23 grudnia 1988 r.
A. Nossol, biskup opolski